Freedom of religion

Báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2019: Trường hợp Việt Nam

Bởi USDOS - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Tóm tắt Trọng yếu Hiến pháp quy định rằng mọi cá nhân đều có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Luật quy định sự kiểm soát đáng kể của chính phủ đối với các hoạt động tôn giáo và bao gồm các điều khoản mơ hồ cho phép hạn chế quyền tự do tôn giáo vì lợi ích an ninh quốc gia được nêu và

Báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2019: Trường hợp Việt Nam Read More »

Vietnamese