15/04/2021 – The International Youth Movement

Ngày: Tháng Tư 15, 2021

Human rights philosophies

(Image from Merion West)   Throughout history, different countries, societies and cultures have defined or clarified ‘human rights’ to suit their own contexts. In some communities, ‘human rights’ include a specific set of laws and legislation. In others, ‘human rights’ are simply guidelines that reflect the morals and expectations of individuals within that community. The …

Human rights philosophies Read More »

Triết lý Nhân Quyền

(Hình minh họa từ Merion West)   Trong suốt lịch sử, những đất nước, xã hội và văn hoá khác nhau đã định nghĩa hoặc giải thích về ‘nhân quyền’ để phù hợp với bối cảnh của họ. Trong một vài cộng đồng, ‘nhân quyền’ bao gồm một bộ luật và luật pháp cụ thể. …

Triết lý Nhân Quyền Read More »

Human rights origins

“Our contemporary human rights system is heir to demands for human dignity throughout history and across cultures. It expresses the enduring elements of the world’s great philosophies, religions, and cultures.”   Boutros Boutros Ghali, former UN Secretary-General   Many principles of international human rights law have their roots in ancient societies and religions.  Confucian thought …

Human rights origins Read More »

Nguồn gốc của Nhân Quyền

“Hệ thống nhân quyền đương đại của chúng ta được kế thừa những yêu cầu về phẩm giá của con người qua dòng lịch sử và ngang qua các nền văn hoá. Nó diễn đạt sự bền bỉ của các triết lý, tôn giáo và văn hoá vĩ đại của thế giới.“   Boutros Boutros …

Nguồn gốc của Nhân Quyền Read More »

Vietnamese