08/12/2021 – The International Youth Movement

Day: December 8, 2021

Message to President Biden: We Must Confront Xi’s Atrocities

The disappearance of Peng Shuai, the top Chinese tennis star, who dared to speak out on sexual assault against a top Chinese politician in early November, is just another example to show that to the Chinese political leaders, might is right.   Peng’s disappearance speaks volumes about the dominance of the all-pervasive culture of fear …

Message to President Biden: We Must Confront Xi’s Atrocities Read More »

Các vấn đề cốt lõi để hiện thực hóa nhân quyền.

Dẫn nhập: Tình trạng xâm phạm nhân quyền tại Việt Nam trong những năm qua vẫn tồi tệ. Tuy biết rõ chính quyền này không hề tôn trọng nhân quyền, điển hình là qua các báo nhân quyền của mình và của các cơ quan nhân quyền quốc tế, các nước như Mỹ, Úc, Anh, …

Các vấn đề cốt lõi để hiện thực hóa nhân quyền. Read More »

English