Month: December 2020

Đấu tranh bất bạo động rất cần “Chân Dũng”

By Đặng Quân   Cổ ngữ Do thái có nói: “Hành trình ngàn vạn dặm luôn khởi đi từ bước chân đầu tiên.” Quả thế, hành trình đi đến độc lập của dân tộc Ấn Độ sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu không có những bước đi đầu tiên của Mahatma Ganhdi, một …

Đấu tranh bất bạo động rất cần “Chân Dũng” Read More »

Những người bảo vệ nhân quyền là ai?

By Đặng Quân   Ngày 9 tháng 12 năm 1998, trong phiên họp khoáng đại lần thứ 85, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố quyết nghị 53/144, về Tuyên ngôn Quốc tế bảo vệ những Người đấu tranh cho Nhân quyền. Đây có thể nói là một bước khôn ngoan và thiết …

Những người bảo vệ nhân quyền là ai? Read More »

Muốn có nhân quyền cần thay đổi nhận thức

By Đặng Quân   Ngay trong lời mở đầu của Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, các nhà viết tuyên ngôn đã xác định: “Sự coi thường và xâm phạm các quyền con người dẫn đến những hành vi man rợ, xúc phạm tới lương tâm nhân loại, và việc tạo lập một …

Muốn có nhân quyền cần thay đổi nhận thức Read More »

Open letter to leaders around the world

By Trần Văn Huỳnh   I am Trần Văn Huỳnh, the father of prisoner of conscience Trần Huỳnh Duy Thức, who is currently serving time in 6th prison in Nghệ An Province, Vietnam.   During his 11-year prison sentence, Duy Thức has been constantly following the news of the world. He believes that the Covid-19 pandemic, …

Open letter to leaders around the world Read More »

English